Γερμανία

Γραμματισμός και αλφαβητοποίηση μέσω της κατανόησης κειμένου

Γραμματισμός είναι η ικανότητα αναγνώρισης, κατανόησης, έκφρασης, δημιουργίας και ερμηνείας εννοιών, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, με τη χρήση οπτικών, ακουστικών και ψηφιακών μέσων, σε όλους τους κλάδους και τα πλαίσια. Περιλαμβάνει την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και σύνδεσης με τους άλλους με κατάλληλους και δημιουργικούς τρόπους. Ανάλογα με το πλαίσιο, η ικανότητα γραμματισμού μπορεί να αναπτυχθεί στην μητρική γλώσσα, στη γλώσσα της σχολικής εκπαίδευσης ή/και στην επίσημη γλώσσα μιας χώρας ή περιοχής.

English Digital Breakout Resources

Select a level to begin

Introduction

Intermediate

Advanced

Expert

German Digital Breakout Resources

Select a level to begin

Introduction

Intermediate

Advanced

Expert

elGreek